Inspektor przypomina

1. OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) okresowym kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:

  • budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2,

  • inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Na właścicielach i zarządcach ww obiektów spoczywa obowiązek powierzenia osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależącej do izby samorządu zawodowego, przeprowadzenia kontroli okresowej stanu technicznego tych obiektów.

Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić  właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli oraz dołączyć do tego zawiadomienia odpis uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwiej izby samorządu zawodowego.

Zakres przedmiotowy takich kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:.

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

2.ZMIANA KIEROWNIKA BUDOWY

Informację o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie (np. funkcję kierownika budowy) należy umieścić w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Pełnomocnictwo udzielone osobie – 17 zł do występowania w imieniu wnioskodawcy z wyłączeniem:

  • pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

  • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1 – 5 ustawy

 Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Miasta w Słupcy,

numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Słupcy 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do podania (wniosku).