Aktualności

Aktualizacja 05.07.2022r.

Zmiana godzin pracy PINB w Słupcy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2022 – 31.08.2022r. godziny pracy

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupcy ulegną zmianie

i będzie czynny w godzinach od 7:00 – 15:00.

Aktualizacja 30.05.2022r.

Ogólne informacje:

Wszelkiego rodzaju wnioski oraz zawiadomienia dot. rozpoczęcia robót bądź zakończenia należy składać tylko i wyłącznie bezpośrednio do sekretariatu PINB w Słupcy, w przypadku braku takiej możliwości (z uwagi na prace w terenie), przed wejściem znajduje się również skrzynka podawcza na dokumenty.  

W przypadku konieczności spotkania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowalnego w Słupcy – W SPRAWACH PILNYCH, obowiązują godziny przyjmowania i obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu telefonicznie – informacja szczegółowa w zakładce KONTAKT.

Wejście do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Słupcy po wybraniu numeru 4 na domofonie znajdującym się na ścianie budynku (przed wnęką drzwiową).

Informujemy iż PINB w Słupcy nie świadczy usług ksero, w związku z powyższym w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia wpływu dokumentu prosimy o przygotowanie kserokopii pisma bądź wniosku.

Ponadto informujemy o aktualizacji wszystkich druków znajdujących się na stronie, które obowiązują od 1 czerwca 2022r., zostały one ujednolicone zarówno do zawiadomień dla inwestycji budowalnych realizowanych na podstawie tzw. „starego prawa budowalnego – bez projektu technicznego” jak i  „nowego prawa  tj. z projektem technicznym”. Powyższe 2 tryby zawiadomień różnią się jedynie załącznikami dołączonymi do wniosku (lista załączników do pobrania w zakładce druki).

Dot. zakończeń –  UWAGA!!!

Zmieniają się zasady dotyczące zawiadomień o zakończeniu budowy, tj. zaświadczenia będą wydawane na wyraźny wniosek inwestora (wniosek do pobrania w zakładce druki) po uiszczeniu opłaty skarbowej. W przeciwnym razie zastosowana zostanie „zgoda milcząca” w przypadku braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne. W związku z powyższym po zweryfikowaniu zawiadomienia, wniosek zostanie jedynie opieczętowany w przypadku braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Ponadto nie składamy zakończenia budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej gdyż są to roboty budowalne, które nie wymagają zakończenia budowy, nie dotyczy to instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach mieszkalnych powyżej 7 m3 bądź instalacji zbiornikowej na gaz płynny w pozostałych budynkach!!!

Przy zakończeniach budowy w których projekt budowalny obiektu budowalnego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i przedłożenia do PINB w Słupcy oświadczenia inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. organów (oświadczenie inwestora – zakładka DRUKI).

Dot. rozpoczęć –  UWAGA!!!

W przypadku zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych z projektem technicznym (art. 34 ust. 3 pkt. 3 PB) należy dołączyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami (załącznik nr 3 – dla każdego z osobna) przez projektantów wszystkich branży uczestniczących w procesie budowalnym (tj. architekt, konstruktor, instalator, elektryk).  

Aktualizacja 30.06.2021r.

Zmiana godzin pracy PINB w Słupcy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2021 – 31.08.2021r.

godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupcy

ulegną zmianie i będzie czynny w godzinach od 7:00 – 15:00.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupcy informuje, iż zostało wprowadzone ograniczenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów. Wobec powyższego, do odwołania, wstęp do pomieszczeń Inspektoratu możliwy jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Mając na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupcy zaleca składanie wszelkich podań za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami bądź w formie dostarczenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przed drzwiami inspektoratu (na korytarzu w budynku przy ulicy Poznańskiej 18).

W przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych, tak złożone podania będą podlegały wezwaniu na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a. Niezależnie od powyższego, uprasza się również o wnoszenie wszelkich podań, które nie wymagają załączenia dokumentów przez platformę ePUAP.

Ponadto na terenie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obowiązuje noszenie maseczki lub przyłbicy ochronnej oraz dezynfekcja dłoni.